วี สแควร์

นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (การใช้งานกล้องวงจรปิด (CCTV))

นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (การใช้งานกล้องวงจรปิด (CCTV))

บริษัท วี เอ็กคลูซีฟ กรุ๊ป จำกัด (“เรา”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรา ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่อ ผู้ปฏิบัติงาน พนักงาน เป็นต้น (“ท่าน”) ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขในนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ (“นโยบาย”) คือแนวทางที่เราปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย ตลอดจนการปกป้องและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจากการใช้อุปกรณ์กล้องวงจรปิด (CCTV) (“กล้องวงจรปิด”) ของเรา ซึ่งได้ติดตั้งไว้ ภายในพื้นที่ของเรารวมถึงพื้นที่ บริเวณรอบๆ ของสถานที่ อาคาร และพื้นที่ใดๆ เท่าที่จะสามารถ/ได้รับอนุญาตให้ติดตั้งได้ โดยนโยบายนี้ครอบคลุมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลใดๆ ที่สามารถระบุถึงตัวท่านได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากกล้องวงจรปิดนั้น (“ข้อมูลส่วนบุคคล”)

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามนโยบายนี้แล้ว เราจะยึดถือปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กฎ ประกาศ คำสั่งหรือระเบียบของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์ใดๆ ที่จะมีการแก้ไข/เพิ่มเติมในอนาคตด้วย

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากกล้องวงจรปิด ซึ่งประกอบด้วยภาพเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่ง และเสียง ซึ่งสามารถจดจำได้ว่าเป็นท่าน รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับท่าน เช่น เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ บุคลิกลักษณะ ท่าทาง พฤติกรรม ฯลฯ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายนี้ รวมทั้งวัตถุประสงค์อื่นใดอันชอบด้วยกฎหมายของเราเท่านั้น

ในกรณีที่เรามีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น เราจะแจ้งให้ท่านทราบและอาจจะขอความยินยอมจากท่านก่อนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้

2. วัตถุประสงค์ในการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ที่ได้เก็บรวบรวมไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อปกป้องและดูแลความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย อนามัยส่วนบุคคล และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
 • เพื่อควบคุมการเข้า/ออกภายในสถานที่/อาคาร และเพื่อการรักษาความปลอดภัยของบุคคลใดๆ ที่เข้า/ออกรวมทั้งทรัพย์สินใดๆ ที่ตั้งอยู่หรือเก็บไว้ในสถานที่/อาคารนั้นๆ
 • เพื่อการปกป้อง/ป้องกันสถานที่ อาคาร พื้นที่ต่างๆ และทรัพย์สินของเราจากความเสียหาย การหยุดชะงัก การทำลาย และอาชญากรรมอื่นๆ
 • เพื่อช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพในกรณีที่มีการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ และการกำหนดโทษ
 • เพื่อช่วยเหลือในการสืบสวนสอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส
 • เพื่อนำไปใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์หรือหักล้างในการดำเนินคดีทางแพ่งหรือทางอาญา
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ และ/หรือ การให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมาย
 • เพื่อการใช้สิทธิของเราหรือปกป้องผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในกรณีที่จำเป็นต้องทำเช่นนั้น
 • เพื่อระงับยับยั้ง ป้องกัน และตรวจจับการประพฤติมิชอบ การก่ออาชญากรรมหรือการฝ่าฝืนกฎหมาย รวมทั้งติดตามเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันและจัดทำรายงานการประพฤติมิชอบหรือการก่ออาชญากรรมภายในสถานที่/อาคารของเรา เพื่อใช้ในการพัฒนาด้านความปลอดภัยและความมั่นคงขององค์กร

3. บุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผย

3.1 เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านในกล้องวงจรปิด ไว้เป็นความลับ และอาจจะทำการเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังบุคคลที่สาม ซึ่งอาจตั้งอยู่ภายในหรือนอกประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนด และเราจะดำเนินการตามมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสม หรือเป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ที่ตามระบุไว้ข้างต้น ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

 • บริษัทในเครือของเรา หรือผู้ให้บริการทางเทคนิคเกี่ยวกับการใช้งานกล้องวงจรปิด
 • หน่วยงานภาครัฐ และ/หรือองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล (เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเพื่อสนับสนุนหรือช่วยเหลือแก่องค์กรบังคับใช้กฎหมายในเรื่องการสอบสวนและดำเนินคดีทางแพ่งหรือทางอาญา)
 • บุคคลใดๆ ที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่จำเป็นของเราเพื่อให้แน่ใจว่า เราจะสามารถเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้การคุ้มครองต่อชีวิต สุขภาพ อนามัย ความปลอดภัย และทรัพย์สินของท่านและบุคคลอื่นๆ ได้

อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในกล้องวงจรปิดนั้น อาจเป็นการเข้าถึงหรือเปิดเผยได้เท่าที่จำเป็นเพื่อจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น

4. มาตรการรักษาความปลอดภัย

4.1 เราจะใช้มาตรการทางเทคนิค และการบริหารจัดการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมไว้จากกล้องวงจรปิด มิให้มีการถูกทำลาย การสูญหาย การเข้าถึง การใช้งาน การแก้ไข/เปลี่ยนแปลง หรือการเปิดเผย โดยไม่ได้ตั้งใจ โดยผิดกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนั้น เราจะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าที่จัดเก็บในระบบงานคอมพิวเตอร์หรือในรูปแบบเอกสารไว้เฉพาะบุคลากรที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และจะจัดเก็บในสถานที่หรือระบบงานคอมพิวเตอร์ที่มีระบบป้องกันการเข้าถึง โดยจะจำกัดระดับ/ตำแหน่งของบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้ด้วย

4.2 เราจะทบทวนและปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยของเราเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น หรือเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายขั้นต่ำ ตามที่กำหนดโดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

5. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ และอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้น ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว เราจะดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ตามขั้นตอนการดำเนินการของเราและจะดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า

6. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึง และ/หรือขอรับสำเนา โอนย้าย แก้ไข ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้หรือขอระงับและ/หรือคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และในกรณีที่การดำเนินการใดของเรากระทำภายใต้ความยินยอมของท่าน ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมของท่านได้ เว้นแต่จะมีข้อจำกัดสิทธิโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านเอง หรือขอให้เราเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม อีกทั้งยังมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายที่บังคับใช้ด้วย

อนึ่ง เพื่อเป็นการป้องกันความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของท่านก่อนที่จะตอบสนองต่อคำขอใดๆ ข้างต้น และจะดำเนินการตอบกลับภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ท่านรับทราบว่า เราอาจไม่สามารถอนุญาตให้ท่านเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างได้ หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น หรือถูกห้ามโดยกฎหมายใดๆ นอกจากนี้ เราอาจปฏิเสธคำขอของท่านสำหรับการลบหรือการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลอันเนื่องจากบทบัญญัติทางกฎหมายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำขอที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการทางบัญชีของเรา, กระบวนการยื่นข้อเรียกร้องตามกฎหมาย หรือวัตถุประสงค์ในการตรวจจับหรือป้องกันการฉ้อโกง และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นซึ่งไม่อนุญาตให้ทำการลบหรือกระทำการใดๆ ที่ทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้

7. การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่มีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกิดขึ้น และการละเมิดนั้นมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของท่าน เราจะแจ้งการละเมิดให้ท่านทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักช้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของเรา ข้อความ (SMS) ที่อยู่อีเมล โทรศัพท์ หรือจดหมาย เป็นต้น

8. รายละเอียดการติดต่อเรา

หากท่านต้องการใช้สิทธิใดๆ หรือหากท่านมีคำถาม ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายนี้ ท่านสามารถติดต่อเราได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ร้านสาขาของ V Square Clinic ได้ทุกสาขา, Line, Facebook Messenger, (โดยเราจะส่งเรื่องให้ทีมงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพิจารณาต่อไป)
 • บริษัท วี เอ็กคลูซีฟ กรุ๊ป จำกัด (ทีมงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)
  128/242 ชั้นที่ 22 ห้องเอช อาคารชุดพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  เบอร์โทรศัพท์ : 02-129-3709

เราอาจแก้ไข/เปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการภายในของเรา รวมทั้งข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากท่าน ตลอดจนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยท่านสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นเท่าที่จะดำเนินการได้ เพื่อให้ท่านทราบแนวทางที่เราใช้ในการปกป้องและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

นโยบายนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ สามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวและจัดการความเป็นส่วนตัว ได้ที่ปุ่มตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

บันทึกการตั้งค่า