โปรโมชั่นฟิลเลอร์

โปรโมชั่นฟิลเลอร์

Restylane Perlane Lyft (Sweden) 12 เดือน 11,000 B / 1cc
Juvederm Ultra plus (USA) 12 เดือน 9,900 B / 1cc
Juvederm Voluma (USA) 18 เดือน   13,000 B / 1cc